کمیسیون ماده پنج استانداری فارس سال 1399
 
تعداد مصوبات تاریخ ابلاغ تاریخ جلسه نام شهر ردیف
بندهای 1و2و4الی6 و 8الی11 99/01/26 98/12/07 شیراز 1
ت 5 بند 99/01/26 98/11/30 سیدان 2
ت 10 بند 99/01/26 98/10/15 بیضا 3
ت 1 بند 99/01/26 98/11/06  اشکنان 4
ت 5 بند 99/01/26 98/10/29 مرودشت 5
بندهای1 الی3 و 5الی8 و10.11 99/01/26 98/10/15 صدرا 6
بندهای 1 الی 10 99/01/26 98/11/30 کوار 7
ت 8 بند 99/01/26 98/11/30 لپویی 8
بندهای 1 الی 4 و 6 الی 19 99/01/26 98/10/29 کازرون 9
ت 9 بند 99/02/07 98/10/03 صغاد 10
ت 2 بند 99/02/07 98/10/11 بنارویه 11
ت 3 بند 99/02/07 98/11/06 اوز 12
بندهای 1 و 2 و 4 99/02/07 98/11/30 رامجرد 13
بندهای 1 الی 21 99/01/28 98/12/04 شیراز 14
بندهای 1 و 3 و 5  99/02/21 98/10/04 آباده 15
بند 5 99/02/30 98/12/21 صدرا 16
بند 6 99/03/17 98/10/29 مرودشت 17
بند 12 99/04/22 98/11/30 کوار 18
بندهای 3 الی 5 و 7 ال 14 99/03/17 99/01/31 مرودشت 19
بندهای2و4الی10و 13الی15 99/03/20 99/02/14 داراب 20
ت 1 بند 99/03/21 99/02/10 لار 21
ت 1 بند 99/03/22 99/02/10 جویم 22
ت 1 بند 99/03/22 99/02/10 گراش 23
بندهای 1 الی4و6 الی12و14 الی 23 99/04/01 99/02/21 جهرم 24
بندهای 1 و 3 و 4 99/04/15 99/02/16 ایج 25
ت 1 بند 99/04/15 99/02/16 لپویی 26
ت 2 بند 99/04/15 99/02/16 قیر 27
بندهای 1الی12و14 الی 18 99/04/19 99/03/01 صدرا 28
ت 2 بند 99/04/19 99/02/16 کره ای 29
بند 1 99/04/22 99/02/16 رامجرد 30
ت 1 بند 99/04/22 99/01/27 فیروزآباد 31
ت 2 بند 99/04/22 99/02/16 قادرآباد 32
ت 6 بند 99/04/22 99/02/16 زرقان 33
بند 7 99/04/22 99/10/04 آباده 34
بندهای 1 الی 3 99/05/14 98/12/21 صدرا 35
ت 1 بند 99/05/05 99/01/27 داراب 36
بندهای  2 الی 4 99/05/05 99/04/03 زرقان 37
ت 3 بند 99/02/30 99/01/27 نیریز 38
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 خرامه 39
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 قیر 40
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 فسا 41
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 بوانات 42
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 استهبان 43
ت 1 بند 99/05/05 99/01/27 اقلید 44
ت 1 بند 99/05/14 99/04/22 صدرا 45
ت 1 بند 99/05/16 99/04/03 ارسنجان 46
بندهای 1 الی 10 99/05/16 99/04/08 جهرم 47
بندهای 1 الی3 و 5 الی 17 و 9 الی 17 99/05/16 99/04/03 استهبان 48
بندهای 1 و 3 الی 10 99/05/21 99/03/11 کازرون 49
ت 8 بند 99/05/21 99/03/11 فیروزآباد 50
بندهای 2و 4و 6 الی 14 99/05/21 99/04/03 اردکان 51
ت 1 بند 99/05/26 99/01/27 نیریز 52
بند 2 99/06/02 99/04/17 شیراز 53
ت 1 بند 99/06/04 99/04/24 کره ای 54
ت 2 بند 99/06/04 99/04/24 قادرآباد 55
ت 7 بند 99/06/04 99/04/24 کوار 56
بند 11 99/06/29 99/04/17 شیراز 57
ت 28 بند 99/05/26 99/04/24 شیراز 58
بندهای1و4و7 الی10 و 12 الی 16 99/05/26 99/04/17 شیراز 59
بندهای  19 و 20 99/06/11 99/03/01 صدرا 60
بندهای 1 الی 3  و 5 99/07/03 99/04/31 خرامه 61
ت 1 بند 99/07/03 99/04/31 رونیز 62
بند 2 99/07/03 99/04/31 داریون 63
بند 4 99/07/01 99/02/07 آباده 64
ت 1 بند 99/07/15 99/05/12 صدرا 65
بندهای 5 و 6 99/07/27 99/04/17 شیراز 66
بند 6 99/05/26 98/10/04 آباده 67
ت 1 بند 99/08/06 99/06/26 کازرون 68
ت 5 بند 99/08/24 99/07/13 صدرا 69
بندهای 1 ، 2 و 4 الی 6  99/08/28 99/06/30 فسا 70
ت24 بند 99/08/28 99/07/01 لار 71
ت 1 بند 99/08/28 99/06/23 گله دار 72
ت13 بند 99/08/28 99/07/01 جویم 73
ت 1 بند 99/08/27 99/07/01 علامرودشت 74
ت 3 بند 99/08/28 99/06/23 لامرد 75
ت 2 بند 99/08/06 99/04/31 رامجرد 76
ت 1 بند 99/08/06 99/04/31 کازرون 77
بندهای 1 و 4 99/08/06 99/06/30 اردکان 78
ت 8 بند 99/08/06 99/04/31 خانه زنیان 79
ت 1 بند 99/08/06 99/06/30 اقلید 80
ت 1 بند 99/08/06 99/06/26 مرودشت 81
بندهای 1 الی 8 99/08/27 99/06/22 شیراز 82
ت 1 بند 99/07/19 99/04/22 شیراز 83
ت 2 بند 99/07/20 99/06/26 نورآباد 84
ت 8 بند 99/08/05 99/06/26 آباده 85
ت 11 بند 99/09/02 99/06/23 لار 86
ت 9 بند 99/09/02 99/06/23 اوز 87
ت 1 بند 99/09/05 99/07/01 لامرد 88
بند 9 99/09/12 99/06/22 شیراز 89
بندهای 1 الی 8 و 10 الی 25 99/09/12 99/07/06 داراب 90
بند 8 99/09/17 99/07/12 شیراز 91
ت 19 بند 99/09/18 99/08/05 شیراز 92
بند 4 99/09/25 98/12/21 صدرا 93
بندهای 1 الی 3  99/09/25 99/07/20 اردکان 94
ت 1 بند 99/10/17 99/01/31 مرودشت 95
ت 9 بند 99/09/25 99/07/20 بیضاء 96
ت 2 بند 99/09/25 99/07/20 قادرآباد 97
ت 4 بند 99/10/07 99/05/12 مرودشت 98
ت 3 بند 99/09/25 99/07/20 نودان 99
ت 7 بند 99/09/25 99/06/23 گراش 100
ت 7 بند 99/10/22 99/06/30 نی ریز  101
ت 13 بند 99/10/14 99/02/21 جهرم 102
بندهای 1 الی4 و 6 الی 8 99/11/12 99/08/29 سیدان 103
ت 1 بند 99/11/12 99/09/02 سیدان 104
بندهای 1 ، 2 و 4 99/11/12 99/08/29 کوار 105
ت 9 بند 99/11/12 99/08/11 گراش 106
ت 9 بند 99/11/12 99/09/30 جهرم 107
ت 1 بند 99/11/12 99/08/11 لامرد 108
ت 2 بند 99/11/12 99/08/10 فراشبند 109
بند 6 99/11/12 99/08/22 جهرم 110
بندهای 1 الی 5 99/11/13 99/09/30 کازرون 111
ت 3 بند 99/11/12 99/08/11 اوز 112
بندهای2الی9و11الی14و17الی19و21و23 99/11/12 99/09/02 کازرون 113
ت 1 بند 99/11/12 99/08/11 اشکنان 114
ت 6 بند 99/11/12 99/08/11 لار 115
بندهای2و4و6الی12و14و15 99/10/04 99/08/26 شیراز 116
بندهای1و13و16الی21 99/10/22 99/08/26 شیراز 117
بندهای 1 و 2 و 4 الی 5 99/12/04 99/10/23 قائمیه 118
بند 1 99/12/28 99/10/14 صدرا 119
بندهای 1  الی 8 و 10 و 11 99/12/24 99/10/30 کوار 120
بند 5 99/12/28 98/04/30 اقلید 121
بند 6 99/11/20 99/04/17 شیراز 122
بندهای 2 الی 4  و6 الی 10 99/11/29 99/10/10 شیراز 123
بند 6 99/12/16 95/03/26 شیراز 124
بندهای 2 الی 4 و 6 الی 10 99/11/29 99/10/10 شیراز 125
ت 1 بند 99/11/02 98/05/26 اوز 126
ت 15 بند 99/09/12 99/07/01 گراش 127
ت 1 بند 99/11/29 99/06/26 داریون 128
  95/03/26 95/03/26 شیراز 129
  95/03/26 95/03/26 شیراز 130
  95/03/26 95/03/26 شیراز 131
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است