کمیسیون ماده پنج استانداری فارس سال 1399
 
تعداد مصوبات تاریخ ابلاغ تاریخ جلسه نام شهر ردیف
بندهای 1و2و4الی6 و 8الی11 99/01/26 98/12/07 شیراز 1
ت 5 بند 99/01/26 98/11/30 سیدان 2
ت 10 بند 99/01/26 98/10/15 بیضا 3
ت 1 بند 99/01/26 98/11/06  اشکنان 4
ت 5 بند 99/01/26 98/10/29 مرودشت 5
بندهای1 الی3 و 5الی8 و10.11 99/01/26 98/10/15 صدرا 6
بندهای 1 الی 10 99/01/26 98/11/30 کوار 7
ت 8 بند 99/01/26 98/11/30 لپویی 8
بندهای 1 الی 4 و 6 الی 19 99/01/26 98/10/29 کازرون 9
ت 9 بند 99/02/07 98/10/03 صغاد 10
ت 2 بند 99/02/07 98/10/11 بنارویه 11
ت 3 بند 99/02/07 98/11/06 اوز 12
بندهای 1 و 2 و 4 99/02/07 98/11/30 رامجرد 13
بندهای 1 الی 21 99/01/28 98/12/04 شیراز 14
بندهای 1 و 3 و 5  99/02/21 98/10/04 آباده 15
بند 5 99/02/30 98/12/21 صدرا 16
بند 6 99/03/17 98/10/29 مرودشت 17
بند 12 99/04/22 98/11/30 کوار 18
بندهای 3 الی 5 و 7 ال 14 99/03/17 99/01/31 مرودشت 19
بندهای2و4الی10و 13الی15 99/03/20 99/02/14 داراب 20
ت 1 بند 99/03/21 99/02/10 لار 21
ت 1 بند 99/03/22 99/02/10 جویم 22
ت 1 بند 99/03/22 99/02/10 گراش 23
بندهای 1 الی4و6 الی12و14 الی 23 99/04/01 99/02/21 جهرم 24
بندهای 1 و 3 و 4 99/04/15 99/02/16 ایج 25
ت 1 بند 99/04/15 99/02/16 لپویی 26
ت 2 بند 99/04/15 99/02/16 قیر 27
بندهای 1الی12و14 الی 18 99/04/19 99/03/01 صدرا 28
ت 2 بند 99/04/19 99/02/16 کره ای 29
بند 1 99/04/22 99/02/16 رامجرد 30
ت 1 بند 99/04/22 99/01/27 فیروزآباد 31
ت 2 بند 99/04/22 99/02/16 قادرآباد 32
ت 6 بند 99/04/22 99/02/16 زرقان 33
بند 7 99/04/22 99/10/04 آباده 34
بندهای 1 الی 3 99/05/14 98/12/21 صدرا 35
ت 1 بند 99/05/05 99/01/27 داراب 36
بندهای  2 الی 4 99/05/05 99/04/03 زرقان 37
ت 3 بند 99/02/30 99/01/27 نیریز 38
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 خرامه 39
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 قیر 40
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 فسا 41
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 بوانات 42
ت 1 بند 99/04/26 99/01/27 استهبان 43
ت 1 بند 99/05/05 99/01/27 اقلید 44
ت 1 بند 99/05/14 99/04/22 صدرا 45
ت 1 بند 99/05/16 99/04/03 ارسنجان 46
بندهای 1 الی 10 99/05/16 99/04/08 جهرم 47
بندهای 1 الی3 و 5 الی 17 و 9 الی 17 99/05/16 99/04/03 استهبان 48
بندهای 1 و 3 الی 10 99/05/21 99/03/11 کازرون 49
ت 8 بند 99/05/21 99/03/11 فیروزآباد 50
بندهای 2و 4و 6 الی 14 99/05/21 99/04/03 اردکان 51
ت 1 بند 99/05/26 99/01/27 نیریز 52
ت 1 بند 99/06/04 99/04/24 کره ای 53
ت 2 بند 99/06/04 99/04/24 قادرآباد 54
ت 7 بند 99/06/04 99/04/24 کوار 55
ت 28 بند 99/05/26 99/04/24 شیراز 56
بندهای1و4و7 الی10 و 12 الی 16 99/05/26 99/04/17 شیراز 57
      شیراز 58
        59
        60
        61
        62
        63
        64
        65
        66
        67
        68
        69
        70
        71
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است

   
/* */