کمیسیون ماده پنج استانداری فارس سال 1398
 
تعداد مصوبات تاریخ ابلاغ تاریخ جلسه نام شهر ردیف
بند 4 98/03/27 98/01/25 شیراز 1
بند های 1 الی 8 و 11 الی 15 98/04/01 98/02/22 جهرم 2
بندهای 1 الی 18 و 20 و 22 98/04/05 98/02/29 مرودشت 3
بند 1 98/05/02 98/01/25 شیراز 4
بندهای 1و2و4الی12و14و15 98/05/02 98/03/19 شیراز 5
بند 3 98/05/06 98/04/25 شیراز 6
بند 19 98/04/26 98/02/29 مرودشت 7
ت 1 بند 98/03/21 97/12/22 سعادت شهر 8
بندهای 7 و 8 98/03/21 97/12/26 جهرم 9
بند 13 98/03/27 98/02/22 آباده 10
بندهای 1 الی 8 و 11 الی15 98/04/01 98/02/22 جهرم 11
بندهای 1 الی 18 و 20 و 22 98/04/05 98/02/29 مرودشت 12
ت 10 بند 98/04/05 97/12/26 کازرون 13
بند 21 98/04/17 98/02/29 مرودشت 14
ت 1 بند 98/04/26 98/03/12 گراش 15
بندهای 1 الی 9 و 11 الی 15 98/04/26 98/03/08 جهرم 16
ت 12 بند 98/04/26 98/03/12 لار 17
ت 3 بند 98/04/26 98/03/12 اوز 18
ت 3 بند 98/04/26 98/03/12 جویم 19
ت 3 بند 98/04/26 98/03/12 علامرودشت 20
ت 3 بند 98/04/26 98/03/12 لامرد 21
ت 18 بند 98/04/26 98/02/15 داراب 22
بندهای2و3و5 الی7و9الی26 98/04/26 98/03/12 شیراز 23
بند13  98/05/13 98/03/19 شیراز 24
بندهای 1 الی 11  98/05/13 98/04/09 شیراز 25
بندهای 1 و 2 و 4 الی 6  98/05/13 98/03/25 بیضا 26
ت 3 بند 98/05/13 98/03/25 خان زنیان 27
بندهای 1 الی 11 و 13 98/05/13 98/03/25 کوار 28
بندهای 1 و 3 98/05/16 98/03/25 زرقان 29
بند 3 98/05/17 98/03/19 شیراز 30
ت 1 بند 98/05/24 97/11/10 خرامه 31
بندهای 12 الی 22 98/06/04 98/04/09 شیراز 32
بند 19 98/06/04 98/02/15 داراب 33
بندهای 1 و2 و 4 98/06/04 98/04/02 صدرا 34
ت 8 بند 98/06/12 98/05/13 شیراز 35
بندهای 1 و3 و 5 الی 10 و 12 98/06/12 98/05/06 کازرون 36
بندهای 1 الی 4 و 6 الی 14 98/06/14 98/04/30 اقلید 37
بندهای 1 الی 6 و 8 الی 10 98/06/17 98/05/02 شیراز 38
بندهای 2 و 3 98/06/21 98/05/13 فسا 39
بند 8 98/03/20 98/12/12 شیراز 40
بندهای 8 و 27 و 28 و 29 98/03/21 98/01/25 شیراز 41
بند 13 98/08/26 98/08/13 شیراز 42
ت 16 بند 98/08/21 98/07/03 شیراز 43
ت 16 بند 98/08/21 98/07/03 شیراز 44
بند 4 98/08/21 98/05/06 کازرون 45
ت 9 بند 98/09/04 98/07/17 صدرا 46
بند 14 98/09/11 98/02/22 آباده 47
ت 1 بند 98/08/30 98/06/27 جهرم 48
ت 15 بند 98/07/25 98/05/28 لار 49
ت 12 بند 98/07/30 98/05/26 لار 50
بندهای 1و2و4الی12و14الی19 98/08/25 98/07/17 جهرم 51
ت 1 بند 98/07/30 98/05/26 وراوی 52
ت 7 بند 98/08/12 98/06/24 داراب 53
ت 8 بند 98/08/12 98/06/13 کوار 54
بندهای 1الی 4و6الی8 98/08/12 98/06/13 بوانات 55
ت 12 بند 98/08/12 98/06/13 کره ای 56
ت 1 بند 98/08/11 98/06/13 سعادت شهر 57
ت 1 بند 98/08/11 98/06/13 قادرآباد 58
ت 5 بند 98/07/25 98/05/26
98/05/28
گله دار 59
ت 12 بند 98/07/25 98/05/26
98/05/28
گراش 60
ت 5 بند 98/07/25 98/05/26 علامرودشت 61
ت 5 بند 98/07/25 98/05/26 اوز 62
ت 1 بند 98/07/25 98/05/26 اهل 63
ت 1 بند 98/07/30 98/06/24 استهبان 64
ت  بند9 98/07/30 98/02/22 جهرم 65
ت  بندهای  11 و 13 98/07/30 98/05/06 کازرون 66
ت  بندهای 1 الی 23 و 25 98/07/02 98/05/27 نورآباد 67
 بند 23 98/06/26 98/02/29 مرودشت 68
بندهای 3و5و6و8و10الی15 98/06/24 98/04/02 صدرا 69
ت 12 بند 98/09/19 98/08/12  نی ریز 70
ت 4 بند 98/09/19 98/07/30 بیضا 71
ت 1 بند 98/09/21 98/07/28 مرودشت 72
بند 3 98/09/30 98/08/12 استهبان 73
ت 7 بند 98/10/03 98/09/10 نورآباد 74
بند های1 و 3 الی 10 98/09/24 98/07/4 اردکان 75
 بند 19 98/09/30 98/06/24 داراب 76
ت 4 بند 98/09/30 98/07/30 قطب آباد 77
ت 8 بند 98/09/30 98/07/30 سیدان 78
 بند 13 98/09/30 98/08/06 آباده 79
بند های 1 الی 10 و 12 الی 19 98/10/03 98/09/03 مرودشت 80
ت 17 بند 98/09/30 98/07/24 فراشبند 81
بند های 1و4الی16و18الی23 98/09/30 98/07/28 کازرون 82
بندهای 1و2و4الی10و12الی17 98/09/30 98/08/19 فیروزآباد 83
بند 17 98/09/11 98/07/03 شیراز 84
بند 6 98/09/19 98/05/02 شیراز 85
بندهای 5 الی 20 98/09/26 98/09/02 شیراز 86
بند 10 اصلاحی 98/09/30 98/05/02 شیراز 87
 بند 15  98/10/04 98/07/03 شیراز 88
ت 1 بند 98/10/11 98/09/03 صدرا 89
ت 1 بند 98/10/23 98/09/06 رامجرد 90
ت 13 بند 98/10/24 98/09/10 داراب 91
بند  2 98/11/01 98/03/25 زرقان 92
ت 6 بند 98/11/01 98/09/14 ایزدخواست 93
بندهای 1 الی 6 98/11/01 98/09/14 سده 94
ت 7 بند 98/11/01 98/09/06 قیر 95
بند های 1 الی 12 98/11/01 98/09/06 لپویی 96
ت 1 بند 98/11/01 98/09/06 کنارتخته 97
ت 2 بند 98/10/30 98/09/06 قائمیه 98
بند 4 98/10/24 98/09/02 شیراز 99
بند های 5 الی 20 98/09/26 98/09/02 شیراز 100
ت 3 بند 98/11/27 97/12/12 شیراز 101
ت 1 بند 98/11/12 98/09/06 کازرون 102
ت 6 بند 98/11/21 96/12/15 مرودشت 103
ت 19 بند 98/12/12 98/11/06 گراش 104
ت 7 بند 98/11/21 98/09/14 خرامه 105
ت 1 بند 98/11/27 98/09/14 دژکرد 106
ت 2 بند 98/11/27 98/09/06 خشت 107
بندهای 1 و 3 98/11/27 98/10/04 اقلید 108
بند 2 98/12/10 98/11/06 لامرد 109
ت 6 بند 98/12/11 98/10/11 اوز 110
ت 2 بند 98/12/11 98/10/11 لامرد 111
ت 20 بند 98/12/12 98/10/11 لار 112
ت 9 بند 98/12/12 98/11/06 لار 113
ت 2 بند 98/12/12 98/10/11 جویم 114
ت 1 بند 98/12/12 98/10/11 گله دار 115
ت 1 بند 98/12/12 98/11/06 جویم 116
ت 1 بند 98/12/12 98/04/19 اشکنان 117
         
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است