کمیسیون ماده پنج استانداری فارس سال 1397
 
تعداد مصوبات تاریخ ابلاغ تاریخ جلسه نام شهر ردیف
بند  2 الی 12 97/04/23 96/12/15 صدرا 1
د  12  بند 97/04/23 97/03/01 سیدان 2
د 5 بند 97/03/30 97/02/23 فسا 3
د 9 بند 97/03/28 96/11/11 لار 4
د 6 بند 97/05/09 97/02/09 مصیری 5
د 2 بند 97/04/26 97/02/09 زرقان 6
د 1 بند 97/04/26 97/02/09 بوانات 7
ت 5 بند 97/04/19 97/03/07 فیروزآباد 8
1 بند 97/04/19 97/03/01 صفاشهر 9
ت 7 بند 97/05/09 97/03/01 سده 10
ت 9 بند 97/04/23 97/02/23 نورآباد 11
ت 5 بند 97/04/26 97/02/09 لپوئی 12
6 بند 97/04/23 97/02/23 کازرون 13
ت 18 بند 97/04/24 97/02/16 شیراز 14
1 بند 97/05/06 96/12/15 صدرا 15
6 بند 97/05/09 97/03/27 جهرم 16
ت 5 بند 97/05/09 97/03/27 فیروزآباد 17
ت 8 بند 97/05/15 96/12/06 کازرون 18
ت 6 بند 97/05/17 97/03/27 جهرم 19
1 بند 97/06/14 97/04/31 جهرم 20
ت 4 بند 97/06/19 97/04/31 رامجرد 21
ت 9 بند 97/06/19 97/04/27 شیراز 22
7 بند 97/06/14 96/12/09 آباده 23
ت 10 بند 97/05/30 97/04/19 شیراز 24
6 بند 97/07/14 97/05/30 شیراز 25
بند های 1 و 3 الی 11 97/06/22 97/05/24 کازرون 26
دو بند ابلاغ مجدد 97/06/ 30 97/04/27 شیراز 27
ت 1 بند 97/07/04 97/05/24 صدرا 28
ت 6 بند 97/07/04 97/05/10 لار 29
ت 10 بند 97/07/04 97/05/10 گراش 30
ت 4 بند 97/07/04 97/05/10 خنج 31
ت 3 بند 97/07/04 97/05/10 اوز 32
ت 8 بند 97/07/09 97/05/10 جویم 33
دو بند ابلاغ مجدد 6 و13 97/06/24 97/04/19 شیراز 34
1 بند 97/07/22 97/05/24 مرودشت 35
بند 11  97/07/12 97/02/16 شیراز 36
ت 3 بند 97/07/14 97/04/31 زرقان 37
بند 10 جداگانه ابلاغ شده   97/04/27 شیراز 38
بندهای 1 و 3 الی 7 97/07/14 97/05/30 شیراز 39
بند های 1 و 3 و 5 و 6 97/08/07 97/06/11 مرودشت 40
7 بند 97/04/03 96/05/29 شیراز 41
ت 2 بند 97/08/07 97/03/01 صدرا 42
بند 2 ابلاغ جداگانه 97/08/03 97/05/30 شیراز 43
1 بند 97/08/09 97/06/25 زرقان 44
بند 8 و 9 جداگانه 97/08/09 97/05/30 شیراز 45
 ت  4 بند 97/08/26 97/06/25 لپویی 46
بند 10 97/09/13 97/05/30 شیراز 47
ت 14 بند 97/09/22 97/08/01 شیراز 48
ت 15 بند 97/09/20 97/07/22 داراب 49
بند های 1 الی 3 و 6 و 7 97/09/19 97/07/22 کازرون 50
 ت 4 بند 97/09/19 97/06/25 آباده طشک 51
بند 2 97/09/19 97/06/25 ایج 52
بند 11 97/09/21 96/11/01 شیراز 53
بندهای 1 الی 7 97/10/01 97/08/13 شیراز 54
ت 3 بند 97/10/01 97/04/31 اردکان 55
بند های 1 الی 3 و 5 الی 10 97/10/01 97/08/06 اقلید 56
بند 4 97/12/16      97/10/09 97/07/22 کازرون 57
یک بند  (اصلاحیه)و 97/11/17 97/04/31 جهرم 58
بند های 1 الی 12 97/10/26 97/08/06 آباده 59
2 بند 97/11/17 97/08/22 جهرم 60
بند های 1 الی 5 و 7 و 8 97/11/08 97/08/22 صدرا 61
ت  23 بند 97/11/06 97/09/08 لار 62
ت 2 بند 97/11/06 97/09/08 اوز 63
ت 3 بند 97/11/06 97/09/08 جویم 64
ت 4 بند 97/11/06 97/09/08 گراش 65
بند های 1 الی 3و5الی 11 و13 97/11/30 97/10/09 آباده 66
3 بند   97/10/09 بوانات 67
ت 3 بند 97/12/15 97/10/22 خنج 68
ت 8 بند 97/12/15 97/10/22 گراش 69
 ت 1 بند 97/12/15 97/10/22 اشکنان 70
ت 2 بند 97/12/15 97/10/22 جویم 71
ت 7 بند 97/12/15 97/10/22 لار 72
ت 1 بند 97/12/15 97/08/22 جهرم 73
بند 6 97/12/15 97/08/22 صدرا 74
ت 16 بند 97/12/23 88/12/12 شیراز 75
 ت 7 بند  97/12/23 97/11/10   فراشبند 76
بند 5 97/08/22 97/08/22 جهرم 77
3 بند   97/12/15 قادرآباد 78
ت 14 بند  97/12/15 97/08/01  شیراز 79
 ت 8 بند 97/07/12 89/08/04 شیراز 80
 ت 1 بند 97/07/22 97/05/24 صدرا 81
 ت 4 بند 97/02/26 96/11/11 جویم 82
 ت 13 بند 97/02/26 96/11/11 گراش 83
بند 4 98/03/28 97/04/27 شیراز 84
بند 14 98/04/01 97/12/12 شیراز 85
ت  10  بند 98/04/05 97/12/26 کازرون 86
 ت 1 بند 98/02/02   97/11/10 مصیری 87
 ت 1 بند 98/01/08   97/11/10  نودان 88
24 بند 98/01/27 95/11/05  لار 89
 9 بند 98/01/29 97/10/30 مرودشت 90
 7 بند    97/12/05  داراب 91
 بندهای 1 و 3 الی 7 98/01/27 97/11/10 اردکان  92
 1 بند   97/11/10 خرامه 93
ت 10 بند 98/01/27  97/11/10 سیدان 94
ت 1 بند 98/02/26 97/11/10 بالاده  95
بند های 2 الی 7 و 9 الی 16 98/01/08 97/12/05 فسا  96
 14 بند 97/12/15 97/08/01   شیراز 97
 ت 14 بند 98/01/29  97/12/12  کازرون 98
بندهای 1 الی 5و7و9 الی 11و 98/01/29 97/10/30 مرودشت 99
 ت 2 بند  98/02/19  97/12/15 کامفیروز  100
 ت 7 بند  98/02/19 97/12/15  لپویی 101
8 بند 98/02/08  97/08/13 شیراز 102
 بند های1 الی4و6و7و9 الی11 98/02/14 97/12/12 شیراز  103
ت 4 بند 98/02/30  97/12/22  آباده طشک 104
ت 5 بند  98/02/29  97/12/22  سده 105
 9 بند 98/02/30   89/08/04 شیراز 106
ت 1 بند 98/02/30  97/12/22 قیر  107
 6 بند   97/12/26 جهرم 108
ت 5 بند 98/03/02 97/12/15  رامجرد 109
ت 3 بند 98/03/02  97/12/26  فسا 110
 ت 2 بند  98/03/07 97/12/22   خشت 111
  5 بند   98/01/22  97/08/22 جهرم 112
     97/12/26 مرودشت  113
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است